logo

Házirend

 

Tisztelt Látogató!

 

Tájékoztatjuk, hogy a látogató a tájház területére történő belépésével a Házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles azokat figyelembe venni és betartani. Továbbá tudomásul veszi, hogy a kiállítóhely egész területén róla kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a tájház különböző felületein, kiadványaiban felhasználhat. A látogató ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhet a tájházzal, a felvétel készítőivel szemben.

A muzeális intézmény kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja. Felhívjuk figyelmet, hogy a múzeum területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

A Bátai Tájház közérdekű muzeális kiállítóhely, kulturális intézmény, egyben műemlékvédelem alatt álló épület, kérjük, óvjuk együtt értékeinket!  

 

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

NEM LÁTOGATHATJÁK:

Alkoholos befolyásoltság alatti vagy bódult állapotban lévő személyek a tájházat. A kiállítóhelyen tartózkodók biztonságát vagy a múzeum vagyonát veszélyeztető módon, illetve a többi látogatót zavaró, a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedő látogatót a múzeum személyzete felszólíthatja az épület elhagyására.

TILOS:

Megérinteni, megfogni valamint használatba venni a kiállított tárgyakat; ráülni a kiállított székekre, padokra.

A kiállítóterekbe vizes ruházatban belépni; a kiállítási tárgyakat, rongálni, szaladgálni.

A kiállítóterekbe ételt, italt bevinni és ott fogyasztani szigorúan tilos.

Életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot: állatot, növényt, fegyvert, szúró- és vágóeszközt. Nagyméretű (30cmx25cm-nél nagyobb méretű) tárgyat: táskát, esernyőt, esőkabátot, hátizsákot és gyermekjátékot (kismotor, futóbicikli, roller, elektromos gyermekjármű, lufi stb.), összecsukott babakocsit. Továbbá minden olyan tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat, tilos a termekbe bevinni.

Tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni a múzeum épületébe és a környékére.

Szemetelni a tájház egész területén

Dohányozni az arra kijelölt hely kivételével. A múzeum területén a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései érvényesek.

LÁTOGATÁS GYERMEKKEL, csoportos látogatás, múzeumpedagógiai programok

14 éves kor alatti gyermekek csak nagykorú kísérővel látogathatják a múzeumot.

2 évesnél fiatalabb kisgyermeket a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni.

A gyermek biztonságáért, testi épségéért és a Házirend betartatásáért a szülőt, illetve a nagykorú kísérőt terheli a felelősség. Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelős a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő biztosításáért.

A múzeumpedagógia programokon - életkortól függetlenül – a gyermekek, valamint az őket kísérő felnőttek magatartásáért az óvodai/iskolai csoportot vezető a felelős. A múzeumpedagógiai foglalkoztatáson résztvevők a múzeummal szembeni felelősségére és az általuk okozott esetleges károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A múzeum épületébe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy róla felvétel készüljön és hogy ezeket a felvételeket, illetve az azon található személyes adatait (képmását) a múzeum – a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával – kezelje.

A múzeum helyiségeinek befogadóképessége – a mindenkor tűzrendészeti szabályokra is figyelemmel – korlátozott emiatt amennyiben a látogatók száma eléri a befogadóképesség felső határát, az épületekbe több látogató nem léphet be. Rendkívüli esemény (pl.: katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni és felszólításra elhagyni az épületet.

EURÓPAI ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ SZÁM: 112   MENTŐ:104   TŰZOLTÓSÁG:105   RENDŐRSÉG:107

A HÁZIREND MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A házirend megszegéséből fakadó károkért, balesetért a megszegő (vagy az érte felelős) személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő (vagy az érte felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen Házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása) esetleg a tűzoltóság a helyszínre vonul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt, a tüzet okozó személy köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni.


Kellemes időtöltést kívánunk és köszönjük együttműködésüket a szabályok betartásában!